Algemene voorwaarden van Stad010 bv

Stad010 bv  • Postbus 8817 • 3009 AV . Rotterdam
Boy Edgarstraat 183 • 3069 ZA • Rotterdam
www. Stad010.nl • harry@stad010.nl • 06-55 38 50 10
KvK 24439039 • ABNAMRO 0595733816

Januari 2018

(u kunt deze algemene voorwaarden ook hier->>> downloaden)

Artikel 1.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, facturen en overeenkomsten van Stad010 bv, alsmede op elke vorm van dienstverlening of werkzaamheden in de ruimste zin van het woord opdrachtgever eenmaal akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde of toekomstige (vervolg)opdrachten.

Artikel 2.

Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een verzoek tot dienstverlening of het verrichten van werkzaamheden kan door de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde dienst(en) komt tot stand wanneer Stad010 de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of wanneer de opdrachtgever het door Stad010 opgestelde en opgestuurde contract ondertekend door een bevoegd persoon namens de opdrachtgever heeft geretourneerd en door Stad010 is ontvangen.

Artikel 3.

Duur en uitvoering van de overeenkomst
1. De periode waarover de overeenkomst is aangegaan is indicatief. De opdrachtgever dient Stad010 tijdig door te geven of de overeenkomst zal eindigen bij het verstrijken van de periode of dat deze verlengd dient te worden, waarbij partijen in overleg een andere einddatum zullen vaststellen. Indien de opdrachtgever Stad010 niet tijdig informeert over de beëindiging van de overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een maand, waarna deze zal eindigen.
2. Tussen Stad010 en de opdrachtgever kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de werkzaamheden dienen te geschieden en over de persoon die de werkzaamheden zal uitvoeren. Indien deze persoon gedurende langere tijd niet in staat is om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren, dan wel zijn dienstverband bij- of samenwerking met Stad010 beëindigt, wordt in goed overleg tussen Stad010 en de opdrachtgever een vervanger aangewezen. Wanneer de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de voorgestelde vervanger, of dat geen vervanger beschikbaar is die over vergelijkbare kennis en deskundigheid beschikt, staat het zowel de opdrachtgever als Stad010 vrij de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. In dat geval zal er worden afgerekend op basis van reeds verrichte werkzaamheden.
3. Als door (weers)omstandigheden sprake is van een uitloop van de planning, is Stad010 niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 4.

Algemene verplichtingen bij de uitvoering
1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Stad010 tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De opdrachtgever staat ervoor in dat de aan Stad010 verstrekte gegevens en informatie juist en volledig is, ook als die afkomstig is van derden. Indien de door de opdrachtgever te verstrekken informatie onvolledig en/of onjuist is, is dit voor risico van de opdrachtgever en komen de extra werkzaamheden of kosten die hieruit kunnen voortvloeien voor haar rekening. Stad010 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de onvolledige of onjuiste informatieverstrekking. Voor claims van derden als gevolg van de onvolledige of onjuiste informatieverstrekking, wordt Stad010 gevrijwaard door opdrachtgever.
2. Stad010 zal de opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en vermogen verrichten, zonder daarmee een resultaatsverbintenis op zich te nemen.

Artikel 5.

Vertrouwelijkheid
1. Het is opdrachtgever niet toegestaan, hetzij gedurende de overeenkomst, hetzij na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen van gegevens betreffende de onderneming van Stad010 waarvan is kennisgenomen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen.
2. Documenten, presentaties, (digitale) bestanden en correspondentie die opdrachtgever ter beschikking krijgt van Stad010, zijn en blijven eigendom van Stad010 en dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Het is opdrachtgever niet toegestaan om deze stukken (gedeeltelijk) openbaar te maken, te delen of te verveelvoudigen, al dan niet in gewijzigde vorm.

Artikel 6.

Intellectuele eigendommen
1. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de uit de opgedragen werkzaamheden voortvloeiende resultaten, zoals brieven, adviezen, memo’s, notities, folders, rapporten, berekeningen, onderzoeksresultaten, modellen, schema’s en dergelijke, berusten bij Stad010, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2. Afgezien van gevallen waarin zulks vanzelfsprekend voortvloeit uit opgedragen werkzaamheden is het verspreiden, openbaar maken, verveelvoudigen of beschikbaar stellen aan derden van die resultaten slechts toegestaan indien daartegen van de zijde van Stad010 geen bezwaren bestaan en in dat geval zal zulks geheel voor risico van de opdrachtgever zijn.

Artikel 7.

Prijs en betaling
1. Tenzij schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, worden de opgedragen werkzaamheden verricht op basis van het uurtarief dat door Stad010 wordt gehanteerd op het moment waarop de werkzaamheden worden verricht.
2. De tarieven van Stad010 worden ieder jaar in januari aangepast, ook binnen lopende overeenkomsten. Daarnaast is Stad010 gerechtigd om het oorspronkelijk gehanteerde tarief te wijzigen indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de te verrichten werkzaamheden.
3. Facturering vindt plaats per vier weken en geschiedt op basis van het aantal uren dat aan de opgedragen werkzaamheden is besteed, tenzij een vaste prijs is overeengekomen. Wanneer bij het verlenen van de opdracht een vast aantal uren is overeengekomen zal niet meer dan dat aantal worden gefactureerd indien partijen daarover geen overleg hebben gevoerd.
4. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enig bedrag met een factuur van Stad010 te verrekenen of de betaling van een factuur op te schorten.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverlichting(en) heeft voldaan, is zij over het verschuldigde bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
6. Als een of meerdere facturen niet door opdrachtgever worden betaald, dan kan Stad010 ervoor kiezen om de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande facturen zijn voldaan. Stad010 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deze opschorting.
7. Werkzaamheden die buiten de opdracht(omschrijving) vallen, kwalificeren als meerwerk. Voor zover er een vast honorarium is afgesproken voor de werkzaamheden, zal meerwerk per uur worden gefactureerd aan het eind van de betreffende maand waarin het meerwerk heeft plaatsgevonden.

Artikel 8.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid
1. De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat de voor het uitvoeren van het werk benodigde materialen en/of faciliteiten, waaronder begrepen adequate werkruimtes en technische hulpmiddelen, voldoen aan de geldende Arbeidsomstandighedenwetgeving.
2. De opdrachtgever zal Stad010 te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens Stad010 ingesteld op grond van art. 7:658 BW.

Artikel 9.

Verdere aansprakelijkheid
1. Stad010 zal niet aansprakelijk zijn voor ondeugdelijkheid van de verrichtte werkzaamheden, geleverde diensten of adviezen, de daardoor veroorzaakte schade of voor schade verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens het geval dat de tekortkoming of de daardoor ontstane schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stad010.
2. Stad010 draagt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door een door Stad010 ingeschakelde derde en/of bij de opdrachtgever geplaatste persoon wordt veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf. Stad010 is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen jegens derden die door een door Stad010 bij de opdrachtgever geplaatste persoon zijn aangegaan of welke op andere wijze voor de opdrachtgever zijn ontstaan, al dan niet met de toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever is op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor allen die onder haar toezicht werken, derhalve ook voor een door Stad010 bij de opdrachtgever geplaatste persoon.
3. In geen geval is Stad010 aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg en/of indirecte schade.
4. Als de aansprakelijkheid van Stad010 onverhoopt komt vast te staan, is de hoogte van de dan verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Stad010 uitkeert in het voorkomende geval of, indien uitkering van een verzekeraar niet aan de orde is, tot maximaal € 10.000,-.
5. Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Stad010, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
6. Indien de opdrachtgever in verband met het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden een fout heeft ontdekt of schade meent te hebben geleden, dient zij dat terstond te melden aan Stad010.
7. Stad010 wordt door opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van (ingeschakelde) derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst. Ook de kosten die Stad010 maakt door een dergelijke aanspraak van een derde, vallen onder deze vrijwaring.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Stad010 en door Stad010 bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als Stad010 daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 10.

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
1. Geschillen tussen partijen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam
2. Op alle verbintenissen tussen Stad010 en de opdrachtgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing